Wat wij doen.

Jongerencoach.

De jongerencoach biedt ondersteuning aan de doelgroep jongeren en jongvolwassenen van 10 tot en met 23 jaar. De coaching is gericht op gedragsverandering, het vergroten van intrinsieke motivatie, het ontdekken en/of benutten van haar of zijn talent, ontwikkelen van sociale vaardigheden en het veranderen van de mindset. De jongerencoach is gespecialiseerd in het coachen van vroegtijdige schoolverlaters, jongeren met gezinsproblematiek, schulden, jongeren zonder opleiding, baan en lage intrinsieke motivatie. De jongerencoach werkt aan de hand van de presentie methodiek. Outreachend werken en aansluiten in de belevingswereld van de jongeren. De jongerencoach komt (ook) naar de jongeren toe!

Jongerencoach
"in de school".

De Connectie Coach biedt jongeren coaching aan ‘in’ de school, op het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. De coaches zijn fysiek aanwezig. De Connectie Coach streeft naar maatwerk en speelt in op de behoefte dan wel hulpvraag van de school. Dat kan zijn op individueel en op groepsniveau.
Individuele begeleiding aan de hand van psychofysieke coaching, waarbij lichaam en geest, doen en ervaren, denken en handelen wordt gecombineerd. Dit sluit vaak beter aan op de belevingswereld van jongeren. Sport en spel zijn middelen die worden ingezet maar wanneer een wandeling meer passend is, dan is dat ook prima. Een wandeling is immers bij uitstek prima in te zetten om een gevoel van gelijkwaardigheid te realiseren (je loopt naast elkaar). Individueel kan er gewerkt worden aan: -emotieregulatie -houding en gedrag -zelfvertrouwen vergroten -reflecterend vermogen vergroten -thuis en schoolsituatie in balans brengen

Coaching op de groep gaat aan de hand van thematisch werken. Ook hierbij wordt ingespeeld op de vraag van school. Wat is er nodig voor de groep? Daar kan DCC op in spelen. Inmiddels heeft DCC een aantal vaste thema’s: -Wie ben ik? Leerlingen leren over zichzelf te vertellen, waardoor de leerlingen onderling elkaar beter leren kennen, waardoor er ook onderling meer begrip en respect kan ontstaan. -Leren debatteren – luistervaardigheden en communicatieve vaardigheden worden getoetst aan de hand van een actueel onderwerp. -Wat is respect? -Social Media -Op maat gemaakte groepsthema’s.

De Connectie Coach biedt ondersteuning aan leraren om aan te sluiten op de jongerencultuur, een voortvloeisel daaruit kan zijn aansluiting op de straatcultuur. Dit draagt bij aan het ‘kennen’ van je leerlingen. Het doel is een krachtigere verbinding tussen docent en leerling. Tevens realiseert DCC op vraag van de school dan wel docenten observaties in de klas, ter ondersteuning van de leerkracht en/of met als doel om te bepalen of een individueel coachingstraject wenselijk is.

Psychofysieke coaching.

Individuele begeleiding aan de hand van psychofysieke coaching, waarbij lichaam en geest, doen en ervaren, denken en handelen wordt gecombineerd. Dit sluit vaak beter aan op de belevingswereld van jongeren. Aan de hand van sport en spel, het in beweging zijn wordt er gewerkt aan doelen als: -emotieregulatie verbeteren; -zelfvertrouwen vergroten; -grenzen aangeven; -stevig staan (letterlijk en figuurlijk); -agressieregulatie.

Tevens streven wij ten alle tijden naar maatwerk en is het opbouwen van een vertrouwensrelatie het vertrekpunt.

Pedagogische
panna streetclinic

In samenwerking met Samir Kali, beter bekend als SamirSkills organiseert De Connectie Coach de ‘Pedagogische PANNA streetclinic’. Samir Kali, is een befaamde pannaspeler, die prijzen als beste Panna speler van Nederland en 4e van de wereld in de wacht heeft gesleept. Hij is heer en meester over de bal die aan zijn schoenen en lichaam blijft kleven wanneer je een één tegen één duel tegen hem speelt. Het kost voor vele nog moeite om te zien waar de bal nu exact is. Dit wordt gecombineerd met de expertise van De Connectie Coach. Jongeren worden door humor, sport en spel in hun kracht gezet, leren (nog beter) samenwerken, vergroten hun zelfvertrouwen en reflecterend vermogen. En iedereen doet mee! 

Zoals de legendarische nummer 14 altijd zei: “Alleen kan je niets, je moet het samen doen”

De "3hoek".

Een ´driehoekje´ maken is een veel voorkomende voetbalterm dan wel een samenwerkingstactiek, om uiteindelijk met ´elkaar´ te kunnen scoren. De samenwerking staat centraal, om een volgende stap te bereiken. Het programma ‘de 3Hoek’ is de samenwerking en de afstemming tussen de voetballer, de club en de mens achter de voetballer. Een veelvoorkomende uitspraak in de (top)sport is, ‘met talent alleen kom je er niet’. Dat betekent ook dat clubs breder dienen te kijken dan alleen naar het talent. Er zijn diverse leefgebieden buiten het veld die effect kunnen hebben op het talent dan wel de ontwikkeling van de speler. De 3HOEK werkt vanuit een vertrouwensrelatie met speler en gezin en speelt in op (hulp)vragen van achter de voordeur en is de verbindende schakel met de club. De club dan wel de trainer(s) weten beter in te spelen op de benadering naar de speler en persoonlijke situaties.

De Connectie Coach is de trotse samenwerkingspartner van ‘de 3HOEK’. Een samenwerking tussen L.Ruiter, L.Vlaar en A.Kandhai

Onze ambassadeurs

De 3hoek

Wij zijn trots dat de volgende (ex)profvoetballers zich hebben verbonden aan de 3Hoek.

Coach gedetineerde.

DCC is gespecialiseerd in het coachen van gedetineerden tot en met 23 jaar. Daarbij wordt de gedetineerde in samenspraak met de (bijvoorbeeld) de gemeente (coördinator nazorg (ex) gedetineerden) al binnen de muren gecoacht. De coaching wordt dan buiten de muren gecontinueerd door dezelfde (vertrouwens)persoon.
DCC tracht aan te sluiten bij de gedetineerde en op deze manier de wensen dan wel behoefte van het individu in kaart te brengen om deze vervolgens te delen met de gemeente. DCC adviseert aan de gemeente waarop het beste ingezet kan worden om de re-integratie de grootste kans van slagen te geven. Dient er ingezet te worden op dagbesteding of werk. Of zijn dat juist al twee stappen te ver en dienen er eerst andere drempels te worden weggenomen? Dat achterhaalt DCC en stemt dat af met de gemeente. Dit om te voorkomen dat als de gedetineerde buiten staat, in een zwart gat komt te vallen wat de kans op recidiveren vergroot.
De (inmiddels) ex-gedetineerde werkt samen met de DCC buiten de muren aan de doelen die al zijn opgesteld binnen de muren. Dat kan zijn het verbreken van (oude) contacten, nieuwe positieve sociale contacten leggen, ondersteuning bij het vinden van de juiste dagbesteding, sociaal activeringstraject, werkervaringsplek, opleiding of baan. Echter, ten aller tijden wordt er gestreefd naar maartwerk. Daarbij wordt er ook gekeken naar de interesses en talenten van het individu.

Pedagogische sport en spelbegeleiders.

De pedagogische sport en spelbegeleiders verzorgen en organiseren sportdagen of sluiten op vraag van opdrachtgevers (scholen, gemeenten, het jongerenwerk) aan bij sportactiviteiten. Zij hebben ruimschoots ervaring op het vlak van sport en spel en tevens de kennis en kunde omtrent pedagogische instrumenten. Met pedagogische instrumenten worden van te voren geplande acties of afspraken bedoeld, die het thema of doelstelling van de les extra ondersteunen en tijdens de activiteit plaatsvinden. Alleen al door deel te nemen aan sportactiviteiten bied je het kind een mogelijkheid om op een natuurlijke manier te leren en ze te laten ervaren dat ze door eigen inzet vooruit kunnen komen. Door te ervaren dat inzet loont, groeit het zelfvertrouwen van kinderen, waardoor ze in hun eigen kracht komen. De pedagogische sport en spelbegeleiders bestaan uit professionals die topsport bedrijven, eigenaar zijn van voetbalscholen en ervaring hebben in het jeugd en jongerenwerk. Daardoor weten zij ook aan te sluiten op de belevingswereld van jongeren en van elke sportactiviteit met de kinderen samen een feestje van te maken.
DCC Partners & opdrachtgevers